Đến ngày 19 tháng 8 năm 2017, các học viên lớp cao học 3A, ngành Quản trị Kinh doanh đã hoàn tất việc báo cáo đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ đúng theo kế hoạch đào tạo.

Đề cương của các học viên đã được Hội đồng góp ý chỉ ra một cách cụ thể những ưu điểm và hạn chế. Trên cơ sở đó, học viên sẽ hoàn thiện đề cương, có nhiều thuận lợi trong việc hoàn thành luận văn.

                          Hình ảnh kết thúc buổi báo cáo đề cương của lớp.

 

 

bcdc19.8.2017

 

Go to top