Thực hiện theo chủ trương và kế hoạch đào tạo lớp Cao học Quản trị Kinh doanh khóa 2B. Ngày 18 – 19/6/2016, Trường Đại học Tây Đô đã kết hợp với Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tổ chức đi thực tế cho học phần “ Văn hóa Doanh nghiệp” tại công ty này.

VHDN

                                                Hình ảnh tập thể lớp Cao học QTKD khóa 2B - Tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Một trong những mục đích của học phần Văn hóa Doanh nghiệp là nhằm nâng cao các kỹ năng mềm, trải nghiệm thực tiễn cho học viên, giúp học viên tiếp xúc nhiều với môi trường Doanh nghiệp, tìm hiểu về tình hình Sản xuất Kinh doanh của Công ty để trau dồi thêm những kỹ năng và tạo được mối quan hệ với các cá nhân trong và ngoài đơn vị.

Các học viên lớp Cao học Quản trị Kinh doanh 2B đã hoàn thành tốt nội dung của học phần sau khoảng thời gian học hỏi, tìm tòi nghiên cứu. Sự thành công này có được là nhờ vào sự tổ chức quản lý đào tạo của Trường Đại học Tây Đô, đặc biệt là sự giúp đỡ của TS. Phạm Thị Việt Nga và các anh chị hướng dẫn của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang./

Go to top