TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Cần Thơ, ngày 10  tháng  6  năm 2016

                                           LỊCH LÀM VIỆC

                            (Từ ngày 13/6/2016 đến ngày 19/6/2016)

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

01

Mời giảng, soạn và trình ký HĐGD theo kế hoạch

 

 

02

Nhận đề cương chi tiết lớp cao học QTKD khóa 2A

 

 

03

Liên hệ xe đưa rước và chỗ nghỉ cho giảng viên thỉnh giảng lớp cao học QTKD 2B, 3B  và TCNH 3

 

 

04

Trực và quản lý lớp theo lịch học cuối tuần

 

 

                               

                                      TRƯỞNG KHOA

                                  (đã ký)

                                          PGS.TS.Phan Văn Thơm

Đăng nhập

Go to top