THÔNG BÁO VỀ VIỆC GÓP Ý ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

CHO HỌC VIÊN CAO HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

NĂM 2016, ĐỢT 5

Khoa Đào tạo Sau Đại học thông báo về việc góp ý đề cương chi tiết cho học viên cao học chuyên  ngành Quản trị Kinh doanh, nội dung như sau:

1.Đối tượng:

-         Học viên cao học khóa 2 và các khóa trước chưa được góp ý đề cương

        2. Thời gian và địa điểm nộp đề cương chi tiết:

-         Học viên nộp đề cương chi tiết về khoa Đào tạo Sau Đại học  cho Cô Mai, hoặc Cô Lụa

-         Thời gian nộp: Từ 16 /5/2016 đến 31/5/2016 trong giờ hành chính ( Sáng 7h30 đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h).

-         Địa điểm nộp: Khoa Đào tạo Sau Đại học – Lầu 2, dãy F, Trường  Đại học Tây Đô

-         Số lượng: Mỗi học viên nộp 06 quyển, trình bày đúng theo thể thức Quy định luận văn thạc sĩ, có chữ ký xác nhận của giáo viên hướng dẫn.

3        3. Thời gian và địa điểm góp ý đề cương chi tiết:

-         Thời gian: Từ 7h30’ Ngày 11/6/2016 đến 17h  ngày 12/6/2016

-         Địa điểm: Trường Đại học Tây Đô

Lưu ý:

Các học viên vui lòng có mặt trước 15 phút, các ngày báo cáo đề cương chi tiết để chuẩn bị.

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

                            P. TRƯỞNG KHOA

     (đã ký)

Go to top