TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

(Về việc nghỉ Lễ kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2016)

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ tình hình hoạt động của Trường và thông báo số 145/TB-ĐHĐ ngày 20 tháng 4 năm 2016 về việc nghỉ Lễ kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2016;

Nay, Khoa đào tạo Sau Đại học thông báo đến tất cả học viên các lớp Cao học của Trường Đại học Tây Đô về việc nghỉ học như sau:

-         Tất cả học viên các lớp cao học ngành Quản trị Kinh doanh và Tài chính ngân hàng sẽ nghỉ học thứ 7 và chủ nhật (tức ngày 29 – 30/4/2016).

-         Học viên các lớp đi học lại vào thứ 7 và chủ nhật tuần tiếp theo (tức ngày 6 - 7/5/2016, theo lịch học các lớp)./.

Nơi nhận:                                                                                                                                        P.TRƯỞNG KHOA

-          Học viên cao học                                                                                                                         (đã ký)

-          Lưu VT                                                                                                                                  TS.Nguyễn Lâm Điền

Go to top