TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 12  tháng 4 năm 2016

LỊCH THI HỌC KỲ II – LỚP THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH 3A

Năm học: 2015 – 2016

Ca 1: Bắt đầu từ 7g30

Ca 3: Bắt đầu từ 13g30

Thứ tự

Thứ

Ngày

Ca thi

Môn thi

Giảng viên

Tổng số học viên

Số thứ tự

Phòng

Ghi chú

1

Chủ nhật

24/4/2016

1

Quản trị tài chính

PGS.TS.Bùi Văn Trịnh

38

01-38

F31

 

37

39-75

F32

 

2

3

Hành vi tổ chức

TS.Nguyễn Ngọc Minh

38

01-38

F31

 

37

39-75

F32

 

                                                                                                                                                             P.Trưởng khoa

                                                                                                                          (Đã ký)

                                                                                                                           TS.Nguyễn Lâm Điền

Go to top