TT

 

HỌC HÀM - HỌC VỊ, CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

1

 hình thầy Thơm1

PGS.TS.Phan Văn Thơm

Trưởng Khoa

         Phụ trách chung              

         Nghiên cứu khoa học

2

 

PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Đông

Phó Trưởng khoa

         Phụ trách đào tạo và văn phòng

         Giảng dạy        

         Nghiên cứu khoa học

         Cán bộ quản lý lớp tiến sĩ

3

 

ThS.Trương Thị Xuân Mai

Chuyên viên      

         Phụ trách công tác giáo vụ              

         Tư vấn tuyển sinh cao học và những công việc phân công khác

         Cán bộ quản lý lớp cao học 

         Công việc khác:

         Tư vấn tuyển sinh cao học và những công việc phân công khác         

4

 Lụa

ThS.Nguyễn Thị Lụa 

         Phụ trách các hồ sơ, thi 

         Giải quyết chế độ chính sách cho học viên;

         Soạn thảo các văn bản bảo vệ đề cương và luận văn thạc sĩ;

         Cán bộ quản lý lớp cao học

         Công việc khác:

         Tư vấn tuyển sinh cao học và những công việc phân công khác

5  

ThS. Trương Thị Mỹ Dung 

         Soạn thảo các văn bản bảo vệ đề cương và luận văn thạc sĩ;

         Cán bộ quản lý lớp cao học

         Công việc khác:

         Tư vấn tuyển sinh cao học và những công việc phân công khác

6   

  KS. Nguyễn Thiện Mỹ  

 

         Soạn thảo các văn bản bảo vệ đề cương và luận văn thạc sĩ;

          Cán bộ quản lý lớp cao học

          Công việc khác:

          Tư vấn tuyển sinh cao học và những công việc phân công khác

 

Đăng nhập

Go to top