20150609-IMG 6624

 

  1. Chức năng và nhiệm vụ của khoa

-         Tổ chức, quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ.

-         Tổ chức bồi dưỡng kiến thức Sau đại học.

-         Tư vấn cho các khoa lập đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.

-         Liên kết đào tạo sau đại học.

2.Nhiệm vụ

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý chất lượng đào tạo Sau đại học; chủ trì, phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa, bộ môn quản lý chuyên ngành trong công tác tổ chức và quản lý đào tạo Sau đại học, cụ thể như sau:

  1. Đề xuất phương hướng, kế hoạch phát triển, quy mô đào tạo Sau đại học cho các chuyên ngành đào tạo.
  2. Hỗ trợ các Khoa xây dựng chương trình đào tạo Sau đại học.
  3. Phối hợp với các khoa và phòng ban chức năng để thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh và bồi dưỡng Sau đại học.
  4. Chủ trì việc soạn thảo quy chế, quy định học vụ, quy trình liên quan đến đào tạo Sau đại học và giám sát việc thực hiện các văn bản này.
  5. Tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ hồ sơ, các thông tin về học vụ Sau đại học.
  6. Tổ chức và quản lý các lớp chuyển đổi, bổ sung kiến thức và ôn tập phục vụ tuyển sinh Sau đại học.
  7. Cung cấp các thông tin liên quan đến đào tạo Sau đại học cho Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục để phục vụ công tác đánh giá, đảm bảo chất lượng đào tạo Sau đại học.

           3. Những thành tích đạt được

Trong 10 năm qua, các thành viên của Khoa đã có những thành tích đóng góp cho sự phát triển của Trường, cụ thể như sau:

-         Các tài liệu biên soạn được xuất bản:

+ Sách chuyên khảo:                                                                             02

+ Giáo trình:                                                                                          05

+ Sổ tay thiết kế:                                                                                    01

-         Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nước:                             25

-         Bài báo khoa học  in  trong Kỉ yếu Hội thảo Khảo học trong nước:      04

-         Công trình nghiên cứu khoa học:                                                           02

-         Sáng chế, sang tạo:                                                                                 02      

-         Hướng dẫn thạc sĩ:                                                                                 39

-         Tham gia hướng dẫn Nghiên cứu sinh:                                                  02

Với những thành tích trên, các thành viên của Khoa đã nhận được nhiều bằng khen của các cấp:

-         Bằng khen của Thủ tướng chính phủ:                                                 01

-         Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:                           02

-         Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ:                        04

-         Bằng khen của Liên đoàn LĐ Thành phố Cần Thơ:                            02

-         Chiến sĩ thi đua cấp Bộ:                                                                       01

*

*          *

(Xem thêm)

Đăng nhập

Go to top