TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

KHOA DƯỢC – ĐIỀU DƯỠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày     tháng     năm 201…

                                  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

       CHUYÊN NGÀNH THẠC SĨ DƯỢC LÝ – DƯỢC LÂM SÀNG

                                      MÃ NGÀNH 8720205

STT

MÃ HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN

TỔNG SỐ TC

LT

TH

HỌC KỲ 1

     

1

DHTH501

Triết học

3

3

0

2

DHNN502

Tiếng Anh chuyên ngành

2

2

0

3

DHPP504

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

2

0

4

DHSH503

Sinh học phân tử cơ sở dược

4

4

0

5

DHSL507

Sinh lý bệnh

4

4

0

 

TỔNG CỘNG

15

15

0

HỌC KỲ 2

     

6

DHDĐ509

Dược động học lâm sàng

4

4

0

7

DHTS512

Tuân thủ sử dụng thuốc

2

2

0

8

DHCG515

Thông tin thuốc và cảnh giác dược

2

2

0

9

DHCS506

Chăm sóc dược

3

3

0

10

DHĐT508

Sử dụng thuốc trong điều trị

3

3

0

11

DHĐS518

Độc tính thuốc trên lâm sàng

3

3

0

 

TỔNG CỘNG

17

17

0

   

HỌC KỲ 3

     

12

DHTK526

Thiết kế thử nghiệm dược lý-dược lâm sàng

3

3

0

13

DHXN519

Xét nghiệm lâm sàng

4

2

2

14

DHSS521

Sai sót trong sử dụng thuốc

3

3

0

15

DHTT522

Tương tác thuốc

3

3

0

 

TỔNG CỘNG

13

11

2

16

DHLV527

Luận văn tốt nghiệp

15

 

15

 

TỔNG SỐ TÍN CHỈ TOÀN KHÓA

60

   

                                                                                                                    

                                                                                                             

                                                                                                                              

                                                                                                                              

 

Go to top