BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         Cần Thơ, ngày      tháng 01 năm 2017                                                      

        CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOTHẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

STT

MÃ HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

GHI CHÚ

 

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG

7

 

1

QKTH 501

Triết học

3

Bắt buộc

2

QKAV 502

Anh văn

4

Bắt buộc

 

PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH

25

 

3

QKPN 503

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

Bắt buộc

4

QKKD 504

Kinh tế học quản lý

2

Bắt buộc

5

QKLQ 505

Luật kinh doanh quốc tế

2

Bắt buộc

6

QKĐL 506

Phân tích định lượng trong kinh doanh

2

Bắt buộc

7

QKTC 507

Quản trị tài chính

2

Bắt buộc

8

QKKT 508

Kế toán quản trị

2

Bắt buộc

9

QKNL 509

Quản trị nguồn nhân lực

2

Bắt buộc

10

QKMK 510

Quản trị marketing

2

Bắt buộc

11

QKCK 511

Quản trị chiến lược

3

Bắt buộc

12

QKRR 512

Quản trị rủi ro

2

Bắt buộc

13

QKCL 513

Quản trị chất lượng

2

Bắt buộc

14

QKTM 524

Quản trị thương hiệu

2

Bắt buộc

STT

MÃ HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

GHI CHÚ

 

CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN (Chọn 9 trong 15 học phần)

18

 

15

QKQT 515

Quản trị sản xuất dịch vụ

2

Tự chọn

16

QKQT 516

Quản trị kinh doanh quốc tế

2

Tự chọn

17

QKHT 517

Hành vi tổ chức

2

Tự chọn

18

QKĐL 518

Xử lý dữ liệu phần mềm SPSS

2

Tự chọn

19

QKCC 518

Quản trị chuỗi cung ứng và Logistic

2

Tự chọn

20

QKHT 519

Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo

2

Tự chọn

21

QKQT 519

Quản trị khủng hoảng

2

Tự chọn

22

QKPT 520

Quản trị dự án

2

Tự chọn

23

QKTĐ 521

Quản trị sự thay đổi

2

Tự chọn

24

QKTS 522

Tái cấu trúc sáp nhập và mua lại công ty

2

Tự chọn

25

QKNM 523

Nghiên cứu marketing

2

Tự chọn

26

QKTM 524

Nhượng quyền thương mại

2

Tự chọn

27

QKNH 525

Quản trị ngân hàng hiện đại

2

Tự chọn

28

QKDN 526

Quản trị doanh nghiệp

2

Tự chọn

29

QKVH 527

Văn hóa tổ chức

2

Tự chọn

 

Luận văn

10

 
 

Tổng cộng

60

 
Go to top