CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                  Cần Thơ, ngày …. tháng ….. năm 20…..

ĐƠN XIN XEM LẠI BÀI THI

Kính gửi:   Khoa Đào tạo Sau đại học

          Tôi là: …………………………………………………………

          Học viên lớp ……………… khóa……………………………

          Mã số học viên: ………………………………………………

Sau khi xem bảng điểm học phần …………………………………………… do Khoa Đào tạo Sau đại học công bố, số điểm tôi đạt được là: ……………………,

Tôi nhận thấy, kết quả tôi đạt được nói trên (theo tôi tự đánh giá) có thể không chính xác với kết quả tôi làm được trong bài thi.

Vì lẽ trên, tôi làm đơn này, kính mong các cấp có thẩm quyền xem xét cho tôi được xem lại bài thi của tôi để biết được những sai sót nào dẫn đến kết quả nói trên.

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

                                                                 Người viết đơn

                                                               (Kí và ghi rõ họ tên)

Go to top